15.04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով
  • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ – 346438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ –  228077
  • Հիսունհինգ հազար ութ – 55008

Continue reading “15.04.2020”